Gebruiksvoorwaarden

Hieronder staan de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het Klushub Leads platform en alle bijbehorende subdomeinen en/ of websites. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het moment dat een gebruiker deze accepteert bij het registreren voor een klushub account.

Algemeen

Klushub Leads ('Klushub', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze') is een platform waar kopers en verkopers met elkaar in contact worden gebracht.

Toestemming om contact met u op te nemen

U stemt ermee in om oproepen te ontvangen, inclusief, automatisch geplaatste en/ of vooraf opgenomen berichten met betrekking tot uw account of uw gebruik van onze diensten. Een van de redenen zou kunnen zijn, om een geschil op te lossen, of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, of anders is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Plaatsingsvoorwaarden

Bij het plaatsen van een klus gaat u ermee akkoord dat:

  • u verantwoordelijk bent voor de juistheid en inhoud van de plaatsing
  • uw plaatsing voldoet aan de wettelijke vereisten voor het plaatsen van een klus in Nederland
  • uw klus plaatsing geen illegale activiteiten vertegenwoordig of illegale activiteiten activeert.
  • alle communicatie verloopt via de berichtendienst van Klushub
Hoe u de website niet mag gebruiken

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren en/ of openbaar te maken. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen, om gebruikers te benaderen voor het leveren van eigen producten en/ of diensten. Het is verkopers niet toegestaan om gebruikers buiten de website te benaderen voor het maken van een overeenkomst/deal.

Op de gegevensbank van klushub is de databankenrecht van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de gebruiker een substantieel deel van, of de inhoud van de database niet mag gebruiken met vragen of antwoorden op vragen en hergebruik en / of niet-substantiële delen van de inhoud van de database met antwoorden op vragen en herhaald en systematisch hergebruik binnen de database. de betekenis van de database act. Het is ook de gebruiker niet toegestaan om een hyperlink naar een andere website weer te geven, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Klushub.

Het is niet toegestaan om klussen te plaatsen namens of namens derden, tenzij er toestemming van Klushub (bijvoorbeeld in het geval van API-partners) is gegeven.

Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik te voorkomen, worden e-mailadressen afgeschermd door Klushub. Uw reactie op een vraag en eventuele daaropvolgende berichten tussen de koper en de verkoper worden door de berichtendienst van Klushub ontvangen en verzonden.

Gebruik het contact formulier of de rapporteer misbruik knop om melding te maken van illegale en inbreukmakende teksten, aanstootgevende inhoud en andere problemen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Als we klachten ontvangen over andere gebruikers of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en deze gebruikvoorwaarden of het Privacybeleid, kunnen we, als we dit passend achten, om veiligheidsredenen en om onze gebruikers te beschermen de volgende maatregelen nemen.

Klushub kan deze maatregelen ook nemen als u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld als uw gebruik van klushub, de goede werking voor andere gebruikers van de website belemmert of verstoort:

Klushub kan de diensten van de betreffende gebruiker uitsluiten of bepaalde functies voor deze gebruiker beperken. U kunt bijvoorbeeld denken aan opschorting van het account van de gebruiker, beoordelingen verwijderen.

Klushub kan in het kader van bovenstaande maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Waar nodig is kan Klushub binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokken personen bijvoorbeeld met de politie delen.

Hoe dit werkt, wordt beschreven in ons privacybeleid.

We geven geen garanties

We kunnen niet garanderen dat onze diensten aan uw verwachtingen zullen voldoen. We kunnen ook niet garanderen dat de Website functioneert en vrij van fouten is of dat een continue en/ of beveiligde toegang tot de Website of delen ervan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onderhevig aan spel- of typefouten.

Beperking van aansprakelijkheid klushub

Wij sluiten, voor zover maximaal toegestaan door de wet, aansprakelijkheid uit voor enige schade veroorzaakt door een gebruiker bij:

  1. Gebruik van de diensten van Klushub
  2. onjuiste informatie op de Website;
  3. aankoop van diensten door derden
  4. wijzigingen in de diensten van Klushub of wijzigingen op de Website.

Als we om welke reden dan ook nog steeds aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verkoper aan commissie aan Klushub heeft betaald.

Wijzigingen in de diensten en de website

Klushub kan de Website of delen daarvan op elk moment wijzigen. We kunnen onze services op elk moment wijzigen of beëindigen. We zullen ons inspannen om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn voordat deze van kracht wordt aan te kondigen.

Klachtenprocedure

Klachten over de service van Klushub kunt u indienen via het contactformulier. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. We streven erna om binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In het geval dat dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht informeren over de termijn voor beantwoording.

Andere bepalingen

Klushub is gevestigd aan Spaarnestraat 4, 1316 HJ DN, Almere, telefoonnummer + 31 6 3807 1935, BTW-nummer NL193558385B03, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59743891. Dhr. R. Muzo exploiteert het platform.

Klushub kan deze voorwaarden of delen daarvan op elk moment wijzigen. Klushub zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn voor inwerkingtreding bekend te maken. De wijzigingen worden van kracht binnen een redelijke termijn nadat ze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging van de Website en/ of de diensten van Klushub heeft gebruik gemaakt, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.

Als we een bepaling van de voorwaarden niet afdwingen, kan dat niet resulteren in een verklaring van afstand van het recht om dit alsnog op een later tijdstip af te dwingen. Overeenkomsten die afwijken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk door Klushub zijn bevestigd. Als een of meer bepalingen in de voorwaarden ongeldig worden verklaard door een bevoegde rechtbank, laat dit de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverlet.

Meldingen aan Klushub kunnen worden gericht aan Klushub Leads, spaarnestraat 4, 1316 HJ te Almere. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post worden geacht 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending te zijn ontvangen.

Klushub is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten met betrekking tot de diensten van Klushub over te dragen aan een verbonden entiteit. In het geval van een overdracht, zullen alle gebruikers hierover worden geïnformeerd.